Maritime
Lanka
 

The Avondster in the Dutch East India Company - part 1

This is the story of the Avondster from the records of the Dutch East India Company (VOC), following her capture from the English in 1653. It follows on from the story in the records of the English East India Company. Part 1 covers the period up to the Avondster's arrival in India; part 2 covers the Avondster' deployment in India and Sri Lanka, from 1657 onwards.

Dutch original
 
English translation / notes

Het gallot de Roode Vos, dat met de Swarte Vos den 19 september voorleden [1652] jaers uyt Texel geloopen was…niet eer als voor den 2en Juny daeraenvolgende in de baey [K d GH] verschenen..soo dat de voorgenomen besendinge na Suratte ende Persia om den Engelschen oorlogh aldaer bekent te maken, alhoewel syn E. vertroude dat het hun door d'een of d'ander wegh ter ooren gecoomen was, eerst op den 9en desselve maents syn voortganck hadde genomen ende dat met het gallot de Swarte Vos.
Dagregisters Batavia 1653; 129
  1652-1653: news of the outbreak of war
The ships Roode Vos [Red Fox] and Swarte Vos [Black Fox] which left Texel [in the Netherlands] on 19 Sept [1652]... did not arrive in the bay [of Good Hope in South Africa] before 2 June of the next year... and thus the intended voyage to Surat and Persia to announce war with the English only started on the 9th of the same month by the galliot Swarte Vos, although his Excellency trusted that the news would have been carried in some other way.
Diary Batavia, 1653; 129
Den 4=e van Jan= werden ons over aleppo & Ispahan brieven vande Gecommitteerde bewinthebbers uijt de respectieve cameren vande groetmogende oostindische comp= dato 24=julij a-o 1652 uyt amsterdam ges. toegebracht
… en onse h=r principalen by hare hoog Mo: brieven van 18= voorsch [-07-1652 in Nederland] verwittigt sijn haer E-de in India daer na te reguleren
… trachten alle engelse schepen te Vwoesten
ARA VOC 1.04.02 - 1201; Missive van Perzië 05?-04-1653 over Suratte; fol. 781
  On 4 Jan we received via Aleppo and Ispahan letters from the officials of all the chambers of the East India Company dated 24 July 1652 from Amsterdam
.. our superiors by letters of their Highnesses of 18 July received the news [of the war] and were ordered to organise themselves accordingly in India.. try to destroy all English ships.
Dutch National Archives 1.04.02 , 1201 [Letters and papers from Asia]
[Letter from Persia 05-04-1653 via Suratte to Batavia]
Op 4 january 1653 U Ed. eerste missiven dato 24 july, binnen Amsterdam gecarteert, op 12 marty de duplicata ende op 15 mey derselver triplicata den directeur in Persia ter gewenster uyre syn ter handt gecomen.
Gen Mis GG II; 731.
  On 4 Jan 1653 your first letter dated 24 July from Amsterdam was delivered to the director in Persia, on 12 March the duplicate, and on 15 May the third copy.
General Letters from the governor-general and his Council to the Netherlands, II, 731.
.. t jacht de Jonge Prins alhier [Gale] p-r den Coopman Reijnier Seroskercken aengelant tijdinge becomen hebben uijt Wingurla vant opperhooft JacobBacheracht hoe brieven over Marseille, Venetie, Aleppo ende Parsia der heren 17e daer aengebracht waren, dicterende in substantie hoe de Vereenigde Nederlanden met het Parlement ofte nieuwe republijcque van Engelandt in formele oorloch gecomen waren.
SLNA 1/5; Fol 18 - 05-05-1653.
  The yacht Jonge Prins [Young Prince] arrived here [Galle] with the merchant Reijnier Serooskercken bringing the news from Wingurla of the officer Jacob Bacheracht that letters of the Gentleman XVII had arrived there on the 17th by way of Marseilles, Venice, Aleppo and Persia, announcing formal war between Netherlands and the new republic of England.
Sri Lanka National Archives, 1/5, fol. 18 [05-05-1653].

de gemelte Engelse [schepen Leonoreth en Reebock], welck op 25 dito [02-1653] onse twee vooraff gesondene schepen (sijnde onderwyle noch versterckt door den Rubijn uyt Suratte) ontmoetende, na 3/4 uyrs gevecht van deselve vermeestert ende op 27 weder met de princevlagge voor Gamron sijn gebracht.
Gen Mis GG II; 732.
  Feb 1653: capture of the Blessing
The mentioned English [ships Leonoret and Roebuck], which met on the 25th of this month [Feb 1653] with the two ships we sent in advance (and which were reinforced with the Rubijn from Surat), were conquered after a fight of 3/4 of an hour and have been brought under the Dutch flag to Gamron.
General Letters from the governor-general and his Council to the Netherlands, II, 732.
Insgelijcx heeft den directeur alle devoir in 't werck gestelt om onse schepen in der haest weder gerepareert sijnde, onder seyl te doen gaen om in de engte tusschen Jasques ende Mousandon op noch eenige te verwachten Engelse te cruyssen .. sijn de Rubijn, Concordia ende de veroverde Leonoreth ter gedestineerde cruysplaetse verseylt, van waer na 26 dagen gecruyst hebbende met twee Engelse schepen, de Blessingh van Cormandel en de Suppley van Suratte seer triumphantelijck ter rede van Gamron sijn geretourneert, sijnde de Blessingh vechtender handt verovert ende de Suppley op conditien sich overgegeven, vermits het, deselve jegens de Persiaense wal geset met vlots en boots haer goederen coste bergen, waerbij d'onse, tensy met boots niet cunnende bycomen ende haer naulijcx dat beletten, op seeckere conditien haer hebben overgegeven.. bedragende 'tgene uyt de Blessingh nu Avontster, gecomen is f 172566.13.- ende uyt de Suppley, nu Jasques genaemt f 140336.12.-.   The director has done his utmost to repair the ships and let them sail out again to wait in the narrows between Jasques and Mousandon for other English ships.. so the Rubijn, Concordia and the conquered Leonoreth sailing to this place after 26 days met two English ships, the Blessing from Coromandel and the Supply from Surat and returned in triumph with them, the Blessing being conquered by force and the Supply having surrendered under conditions, because she had been beached on the Persian shore so that they could salvage her goods with small boats, which our ships could hardly prevent. The value of goods from the Blessingh, now called Avontster, was f.172556:13:- [f. = florins = guilders] - and from the Suppley, now called Jasques, f.140336:12.-.
Letter sent from Batavia 19 Jan 1654, in the same fleet as the Avondster, which arrived in the Netherlands 30 Aug 1654.
per t moorsche schip
Nadat op 5 stantij [april 1653] p=r Coninx schip…
Sijn onse op 15=e Maart 3: uijtgesondene Cruijsende Jachten den 10 deser alhier ter Reede coomen te tourneren op Brengende de 2 Langh verwachte Engelse schepen Blessing & Suply tot welcken opvangingh als ver… tering uyt gesonden waren hebbende deselve op 3e Courant ontrent den middagh Vnomen ende savonds daer by gecoomen Als alsdoen daer mede terslagh willende gaan door een schielycke Calmte geen begin connen nemen, soo oock Ondertussen [fol 806v] de nacht vallende tselve door dien onse scheepen hun int seijlen overtroeften nagebleeven ende .. geheele nacht wel slaghvaardigh hun op Zijt gehouwen Item daermede gewent ende gekeert hadden, haer den 4=den smorgens met sonneopganck na Bevoorens de Bloetvlagge van Achteren opgeheyst was) hebben Beginnen te Beschieten daar d'Engelsche (om op t'antwoorden niet in gebrecke bleeven) maer den Anderen soo tot den middagh gaande hielden, wanneer den engelsche Admiraal (sijnde de Blessingh door 16: man vanden Rijger (welcke hem noch eijndelijck met de boeghspriet over Zijn galderij aan quam geabordeert wiert, doch doort gieren der engelsche de Rijger weeder afgegiert sijnde d-o p=rsoonen niettemin met een mannelycke Courage troosterwerck als Anders hebben beginnen op te houen Belovende Aande g'abordeeerde goet quartier, doch sulcx aen stonts niet accepteerende alles onder de voet souden Cappen dat ( na van d'onse Bevorens noch 6 gequest hadden) aengenomen en d-o tschip daar op gegeven hebben.
Nationaal Archief 1.04.02 - 1201; fol. 806 [Missive van Perzië ult april 1653 over Suratte]
  by the moorish ship
After [our last letter] of the 5th of this month [April] …. our yachts which had been send out to cruise on 15 March have returned here to the roadstead bringing with them the 2 ships, long expected here, the Blessing and the Supply, for which they were sent out... on the 3rd of this month in the afternoon they saw them, and in the evening drew near, but when they wanted to start a fight they could not because of a sudden calm, while in the meantime night fell and our ships sailed better than theirs, they stayed near them and remained ready for fighting all night at their side following them whenever they turned and in the morning of the 4th having hoisted the bloodflag at the poop they started to shoot at the English (who did not hesitate to answer) and continued that action until the afternoon, when in the end the English flagship (the Blessing) was boarded by 16 men of the Rijger (which had finally succeeded in running her bowsprit over the English ship's gallery [walkway around the stern]), although by the yawing of the English ship they broke free again; our men fought courageously and started to attack the gratings and other parts [the English had apparently gone below decks], and promised parole to those on the boarded ship, but when they [the English] would not accept that, threatened to kill them all, and they [the English] surrendered and gave up the ship only after our men had wounded six of them.
Dutch National Archives 1.04.02 -1201; fol. 806 [Letter from Persia April, 1653, sent by way of Surat]

.. brieven vande heeren Bewinthebberen ter vergaderinge van de 17 aen d'heeren Gouverneur generael ende de Raden van India geschreven, affirmerende de tydinge,op gisteren van Bantam becomen, aengaende den oorloge tusschen ons ende de nieuwe republycke van Engelandt, met ordre, dat wy deselve hier in India overal sullen vervolgen.
Dagregisters Batavia 1653; 48. 8 do [05-1653].
  May 1653: news of war reaches Batavia
.. letters received written by the Gentlemen of the meeting of the XVII to the Governor-General and Council of India which confirmed the news yesterday from Bantam, about the war between us and the republic of England, with the order to maintain that war here in India [so the news of the war arrived in Batavia only after the Blessing had been captured].
Diary Batavia, 1653, 48. 8 of the same [05-1653].

Door dien genige brieven (alsoo d'Engelsche (apparent om haren stant niet te openbaren) bevorens de Vovering oVboort gesmeten hadden) te voorschijn gecomen sijn, blyven onmachtigh voor ende aleer de scheepen ontlost sullen wesen (daar jegenwoordigh mede doende bennen) U ed specificie te cunnen aan cundigen met wat quant ende qualite Coopmanschappen beladen sijn.. beijde de scheepen tot aande Luijcken vant Ruijm bestout bevonden hebben ende soo ons de gevangen opperhoofden verclaren derselver last uijt Bengaelsche suycker, Cleeden, Canneel ende gomlac Bestaende sij
Int vermeesteren van voornoemde schepen sijn aan d'onse als d'Engelsch haar syde doot gebleeven of gequest te weten doden gequesten
Aan onse Zyde 3 18:
Aan d'Engelsche Zijde 6 16:
tsamen 9 34:
fol 814
Tot dato wert t volgende uyt de Jongst Voverde Engelsche schepen als Blessing en Supply gelost bevonden te weeten
uijt de Blessingh
117: packen masulipatnamse als Bengaalse Cleeden
2170: ditto poeijer suijcker
45: dittos gom lack
13: ditto Canneel
Nationaal Archief 1.04.02 - 1201; fol. 807 verso

  Because no letters were found (because the English - to hide their purposes from us - apparently had thrown these away before they were conquered), we will not be able to tell your honour exactly what amounts and qualities of cargo were loaded in the ships… both have been found to have their holds laden to the hatches and the imprisoned officers say most of their cargo consists of sugar from Bengal, cloth, cinnamon and sealing-wax.
During the capture of these ships:
On our side killed 3, wounded 18
On the English side killed 6, wounded 16
Combined: killed 9, wounded 34
fol. 814
Until today from the recently captured English ships named Blessing and Supply were unloaded these goods:
from the Blessing
117: packs of cloth from Bengal and Masulipatnam
2117: ditto of powdered sugar
45: ditto of sealing wax
13: ditto of cinnamon
Dutch National Archives 1.04.02 -1201; fol. 807 verso.
20 do [07-1653]
.. daer [te Bantam] liepen geruchten, dat d'Engelsen in Suratta 3 van onse schepen genomen souden hebben..
22 do [07-1653]
Des avonts comt het jacht, de Renocer, uyt het vaerwater van Macassar met het Engels jacht de Duyf, daer men soo langh op geloert heeft, synde omtrent 60 lasten groot, meest geladen met nagelen, .. 't welck sonder schieten of bloedstortingh in ons slach gerackt is,ophebbende 13 Engelse ende 22 of 23 swarten, die alle op onse schepen op morgen staen verdeelt te worden.
Dagregisters Batavia 1653; 97
 

20 July 1653:
[at Bantam] there were rumours that the English in Surat had taken 3 of our ships.
22 July 1653:
In the evening came the yacht Renocer, from the waters of Macassar, with the English yacht Dove, for which we had waited this long, being about 120 tons [60 lasts - 1 ton is approximately 2 lasts], most laden with cloves.. which we conquered without bloodshed, being manned by 13 English and 22 or 23 natives, whom we will divide between our ships tomorrow.
Diary Batavia 1653; 97

11 do [08-1653]
arriveert alhier het langh verwachte schip Schiedam, van Suratte, synde den 29en April uyt Sualysencom gescheyden…Oock becomen daermede advys, hoe onse jachten, de Rubyn ende Concordia, inde golphe van Persia verovert hebben 2 Engelsche jachten, genaemt de Roobock ende Leonoreth, ryck geladen, soo de brieven ende cognoissementen luyden, hoewel wy daer niet veel meer dan een tonnen gouts mee becomen hebben, behalve de scheepskens.
Dagregisters Batavia 1653; 117

 

11 August 1653:
the long-expected ship Schiedam, from Surat, arrived here, having left the bay of Swally on 29 April. With this ship we have been informed how our yachts Rubyn and Concordia have conquered in the Persian Gulf two English yachts, named Roobock [Roebuck] and Leonoreth, richly laden, as stated in their papers, but from which we did not get more value than a ton of gold, besides the ships.
Diary Batavia, 1653; 117


..doordien de suyt westen winden waer mede niet boven d'judische cust geseylt can worden door weyende (oock de schepen sober van ankers, touwen en goede seylen versien) tot ult july ophouden
Nationaal Archief 1.04.02 - 1201; fol. 821 [Copie missive met Concordia, Utrecht en Avontster geschreven 16-08-1653 van uyt de Robijn op 20 myl van Gamron]

Er gaat een aparte memorie mee van de touwen, anckers, zeijlen, proviesien en ammunitie van oorloge van de schepen [die echter hier niet aangetroffen is]
[over volk op de veroverde schepen]
830

Gezamenlijke lading van de schepen concordia, uijtrecht en avondtstar [eerste maal dat deze naam genoemd wordt?]
832 verso en 833

 

August 1653: first appearance of the name Avondster
.. because the south west wind, with which they cannot sail above the judic Coast, continues [a common problem when leaving Gamron in the Persian gulf], we will keep the ships here until the end of July (also because they do not have enough anchors, ropes and good sails).
Dutch National Archives 1.04.02 -1201; fol. 821 [Copy of a letter sent with the Concordia, Utrecht and Avondster written 16-08-1653 in the ship Robijn 20 miles from Gamron]

A special note is sent about the ropes, anchors, sails, food and ammunition of these ships [not found in the archive] [follows a section about the officers on the conquered ships]
fol. 830

The cargo of the ships Concordia, Uijtrecht and Avondtstar does consist of... [First record of this name for the ship?]
fol. 832-833


Aengesien door d' Opperhoofden vant Jacht Vijttrecht dato 11en stanty uyt Persie alhier aengelant hebben vernomen hoe op 16 Augusty voorleden in Comp van de Fluyten Coninck van Polen, Reijger, Salm als de Jachten Concordia Ende Avontster van daer waren 't zeijl gegaen [door een storm is de Utrecht hier binnen gelopen, de ander schepen met] de geeijschte paerden, sout, Fruyten, wijnen, Roosewater, droguen, Ra- voor dit quartier geprojecteerd [zullen wel doorgevaren zijn naar de Kust, Bengalen, Malacca of Batavia].
Sri Lanka National Archives, 1/5; fol. 22v, Vrijdach 17en October 1653
  October 1653:
We have been informed by the authorities of the yacht Utrecht, which arrived here on the 11th of this month from Persia, that they had left from there on 16 August, in the company of the flutes Coninck van Polen, Reijger and Salm and the yachts Concordia and Avontster.. [the Utrecht was forced by a storm to enter the Bay of Galle, but the other ships will have been forced by the same storm to sail on and so] the horses, salt, fruits, wine, rosewater, spices and Reals [Spanish reals; 8 real coins were also known as 'pieces of eight'] destined for this place [will go on to Coromandel, Bengal, Malacca or Batavia].
Sri Lanka National Archives, 1/5, fol. 22v, Friday 17th October 1653

Uyt de Straet Sunda gewerden ons mede verscheyden briefken, door d'heer Joan Cuneus aen haer Ed. geschreven op 20, 26 ende 27 deser [11-1653].. Op 25 had de vlote 3 schepen in't gesicht, daer terstont jacht op gemaeckt wierd, meende voorseker dat het d'Engelschen waren, maer by deselve gecomen wesende, was het de fluyt de Gans, die uyt de mont van de straet quam, hebbende de vlote by nacht voorby geseylt, nevens het jacht Concordia, comende uyt Persia, by hem hebbende het veroverd'Engelsche jacht de Blessing, nu genaemt d'Avontsterre, waeruyt syn E. verstont, dat d'onse 4 Engelschen inde Persische Golf verovert ende sylieden met noch 4 zeylen op den 17en Augusti voorleden van daer vertrocken waren, te weten d'Engelsche Reebock, nu genaemt Wttrecht (die mede niet verre van hier conde syn), de Coninck van Polen, Reyger ende Zalm, die na de cust Chormandel gedestineert waren.
Dagregisters Batavia 1653; 150
  Nov 1653:
From Sunda Strait we received a number of letters written on the 20, 26 and 27 of this month by Mr. Joan Cuneus. On the 25th the fleet saw 3 ships, which were thought to be Englishmen, but when our ships met them they turned out to be the flute Gans, which had just left the Strait and sailed past our fleet at night, and the yacht Concordia, coming from Persia, accompanied by the captured yacht Blessing, now named Avontsterre, from which his Lordship learned that we had conquered 4 English ships in the Persian Gulf and that they had left from there on 17 August with 4 other ships, the English Reebock, now named Utrecht (which should not be far from here) and the Coninck van Polen, Reyger and Zalm which were headed for the Coromandel Coast.
Diary Batavia, 1653; 150

3 do [12-1653] mitsgaders [ariveren ook in Batavia] 't jacht Concordia, met het verovert Engels jacht, de Blessingh, nu genaemt de Avontsterre, comende van Persia.
Dagregisters Batavia 1653; 155
  3 Dec 1653: the Avondster arrived in Batavia
On the 3rd the yacht Concordia [arrived in Batavia], with the conquered English yacht Blessing, now called Avontsterre, coming from Persia.
Diary Batavia, 1653; 155

21 do [12-1653] verschijnt alhier ter reede 't fluytschip, de Salm synde nevens de Reyger ende Coninck van Polen van Persia over Seylon na Cormandel gesonden, in comp vant jacht Concordia, mitsgaders de schepen Uytrecht ende Avontsterre, die herwaerts aengedestineert waren, om te sekerder met malckander te gaen. Maer also hetselve, door contrarie stormwint vande ander afgereackt synde, Seylon niet en hadde connen crygen, soo was het genoodseackt geworden sich over Malacca herwearts aen te begeven..26 do .. Ondertusschen comen hier ter reede de schepen, Reebock ende Suppley, in Persia by d'onse vande Engelschen verovert ende nu genaemt Wttrecht ende Jasques, comende van Persia ende Seylon.
Dagregisters Batavia 1653; 165
  21-26 Dec 1653:
On the 21st appeared here at the roads the flute Salm, which was sent in company of the Reyger and the Coninck van Polen from Persia via Ceylon to Coromandel together with the yacht Concordia and the ships Utrecht and Avontsterre, headed here and sailing together for safety [against English attacks]. As they met adverse stormwinds they were unable to reach Ceylon and were obliged to sail on to Malacca and this place [Batavia].. on the 26th the ships Reebock and Supply, now named Utrecht and Jasques, arrived here at the roads, coming from Persia and Ceylon.
Diary Batavia, 1653; 165


Hier te lande en hebben voor soveel ons tot noch toe bekent is, die van voorsz. natie (nl de Engelsen) ons noch de minste affbreuck niet gedaen, maer hebben wij in plaets van dien reede 5 schepen van haer genomen, namentlijck hier omtrent Batavia het chip de Duyf, comende van Macassar na Bantam, met een cargasoentje, dat bij vercoop uytgebracht heeft de somme van f 20 920.6.4... ende in Golpho van Persia de schepen Rebock, Leonoret, Blessingh ende Supply uyt welcker ladinge de Compe geprofiteert heeft ongeveer 425 000 guldens behalve de schepen ende toebehoren, hoewel sij vrij meerder daerbij comen te verliesen, connende (soo het schijnt) soo naeuwen toesicht in diergelijcken occasie niet genomen werden, of weten haer de perticuliere ministers daerbij te verrijcken voornamentlijck bij veroveringe van comptanten ende andere clenicheden, die licht te verduysteren sijn, gelijck deselve schepen veel ingehad hebben.
Gen Mis GG II, 673 [Maetsuijcker et al aan H17 19-01-654]

  Jan 1654: value of captured cargo
Here in Asia we have had, as far as we know, no losses to the English, but we captured 5 of their ships: near Batavia the Dove, sailing from Macassar to Bantam, with a cargo worth f.20920:6:4, and in the Persian Gulf the ships Rebock, Leonoret, Blessingh and Supply from which the profit from the cargo was 425,000 guilders, apart from the ships, although the losses seem large, because we cannot keep sufficiently tight supervision of private persons, who make great profits on these occasions by stealing money and small valuable items, of which considerable quantities were reported to be in these ships.
General Letters from the Governor-General and his Council to the Netherlands, II, 673 [Governor-general Maetsuijcker and Council to the Gentlemen XVII, 19 Jan 1654]


Stukken verhouding VOC - EIC... Bevat een vertaling uit het Latijn van de Engelse pretenties bij de vrede na de 2e Engelse oorlog (van den dertichsten augustij duysent
seshondert vier en vijftich Engelsche stijl), evenals de oorspronkelijke Latijnse tekst. O.a. staat hierin: Geleden particuliere schades en Iniurien... in het jaer 1611
en naderhandt tot 18-05-1652 Engelse styl. Als laatste punt vande Engelse aanspraken satisfactie van vier schepen in februaris 1652[1653?] in de Golpho van persien onwettelijck genomen, 't welck alhoewel het schynt sy buyten den tydt aengaende de restitutie by de opgemaeckte artijckelen gelimiteert soo versoecken wy hen nochtans ootmoedelyck omdat de voors schepen by particuliere personen sonder eenige authoriteyt op pretext van commissie genomen syn en dat ons derhalve daervan behoorde satisfactie gedaen te worden volgens de schade die op 100 000 L geschat worden.
ARA VOC 1.04.02 - 4722

  Legality of VOC aggression
In the documents concerning relations between the Dutch East India Company [VOC] and the English East India Company [EIC], there is a document of English claims made at the peace treaty of August 1654 of private [ie EIC] losses and injuries in the period before the outbreak of war, from 1611 untill 18 May 1652. The last point of these claims is for four ships captured in February 1652 [this means 1653, by modern reckoning; see note on calendar change (1)] in the Persian Gulf, which although outside the period stated in the treaty, are nevertheless requested to be repaid to a value of £100,000, because they were taken by a private Company. [Although the Dutch government had granted the VOC official authority to declare and fight wars in Asia, apparently this authority was not recognised by the English.]
Dutch National Archives; 1.04.02 [VOC] , 4722

van Batavia 19-01-1654; no call at Cape; arrival patria 1654; jacht 360 ton; total on board 66; value cargo 117.081; Ch: H
DAS : - 5409.1
  1654: Avondster returned to the Netherlands
Avondster, yacht of 360 tons, total on board 66; cargo value 117,081 [guilders], sailing for the chamber of Hoorn, left Batavia 19 Jan 1654, no call at Cape, arrived in the Netherlands 1654.
Bruijn, J. R., Gaastra, F. S., & Schoeffer, I.; Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries Pt III, 5409.1
De gemelte retourvlote, bestaende in de 6 schepen Phenix, Orangie, Salamander, Leeuwin, Coningh Davidt, ende Avontsterre, op 19 Januarij passato van Batavia gescheijden, waren den 24 do seer voorspoedichlijck buijten Sundaen-straete, ende 't lant deser Cabo den 27 Martio in 't gesichte, mitsgaders den 2 April met een Z.ooste-topseijlscoelte verbij. Ende alsoo geduijrigh met moij weer geseijlt hebbende den 18 desselven maents April voor St Helena ten ancker geraeckt... verwachtende noch de schepen Prins Willem ende N. Rotterdam, die op den 20 April nog niet verschenen waren, van meening sijnde tot ultimo Meij daerna te wachten.
Daghregister van Riebeeck; 231
  .. return fleet, consisting of the six ships Phenix, Orangie,
Salamander, Leeuwin, Coningh Davidt and Avontsterre, which left Batavia on 19 Jan, left the Sunda Strait very easily on 24 Jan, were in sight of the land of this Cape [South Africa] on 27 March, passed it with a fair south-easterly wind on 2 April, sailed with continuously good weather and anchored before St Helena on the 18th of the same month... expecting the ships Prins Willem and N. Rotterdam which still did not appear there before 20 April, having the intention to wait for them until the end of May.
Diary van Riebeeck (at the Cape); 231
Ontfangen een missive van Pieter Kemp comende als Commandeur over de tegenwoordige retourvlote geschreven int Schip den Phenicx den 29 Augusti voor den helder twee mylen in Zee, adviserend van syn arrivement aldaer [Met behulp van " toegevoegd:] neffens de Salamander en avontster waer op gedelibereert synde is goetgevonden en verstaen te versoecken en te committeren de Hr Backer mitsgaders twee Heeren van de werf Lootsman [die het bericht aanbracht] vereert met vier en twintich Rijcxd. Maendach 7 Septemb. Rekeningen Kemp van zijn verblijf bij St Helena.
ARA VOC 1.04.02 - 253; [Resoluties Kamer Amsterdam] Sondach den 30 Augusti 1654
  Received a message from Pieter Kemp arriving as Commander of the return fleet, written in the ship Phenicx ^ [above the sign ^ is added: 'together with the Salamander and the Avontster'] on 29 August in front of den Helder, two miles out to sea, advising his arrival there.. The pilot who brought the news is given 24 Rijksdaalders. On 7 Sept Kemp brought the bills for his stay at St Helena.
Dutch National Archives; 1.04.02 [VOC] , 253 [Resolutions of the Chamber of Amsterdam] Sunday August 30, 1654
Kamer Hoorn fol1 Voor eerst de schepen naar Indie gevaren 1655 Avondsterre 40 last. Lasten der Schepen voor de Camer Hoorn uit India gekomen sedert den Jaare 1652: 1654 Avont Sterre 40.
Westvries streekarchief; Oud Archief Enkhuizen; stuk (426 oud = ) 1589 nieuw
Lijsten met uitgevaren en teruggekeerde VOC-schepen van de kamers Enkhuizen en Hoorn met aantallen lasten in verband met de heffing van het paalgeld. fol 3 verso.
  On the list of ships leaving for the Indies on behalf of the Hoorn Chamber, in the year 1655 the Avondsterre is noted as being 40 last [80 tons], and on the list of returning ships on account of the Hoorn Chamber in the year 1654, also as being 40 last. [It is known that the VOC was not charged for the real burden of her ships for these duties.]
Archives Westvriesland, Old Archive Enkhuizen, nr. 1589. Lists of leaving and returning VOC-ships of the chambers of Enkhuizen and Hoorn on account of duties to be paid.

1 Octob 1654:
Equipage:
Avontsterre by de camer van Hoorn met 150 coppen.
1.04.02 - 24 [Resoluties H XVII 1654 - 1662]

  1 Oct 1654:
The decision is taken to send out in the next voyage the Avondsterre for the Chamber of Hoorn, with 150 men.
Dutch National Archives, 1.04.02, 24 [Resolutions Gentlemen XVII, 1652-1662]
DAS(2)
   Ship
Arrival   
Port
Departure   
5409.1
Avondster
1654
 
13 Mar 1655
5410.2
Koning David
30 Aug 1654
Texel
7 Dec 1654
5411.1
Leeuwin
30 Aug 1654
 
10 Dec 1654
5412.5
Oranje
31 Aug 1654
Wielingen
10 May 1655
5413.1
Phoenix
30 Aug 1654
Texel
10 Dec 1654
5414.6
Salamander
30 Aug 1654
Texel
10 Jun 1655
5415.6
Rotterdam
31 Aug 1654
 
16 May 1655
5416.2
Prins Willem
31 Aug 1654
Wielingen
1 Jan 1655

Inden Naeme des Heeren Amen. Inden Jaere nae der geboorte onses heren & salichmakers jesu Christi, duijsent ses hondert wijff & vijftich den 28 feb- Compareerde & Claes pietrS bootsgesel van ooltgensplaet in Zeelandt, jegenwoordich sullende naer Oostindien in dienste vande Heeren Bewinthebb- ter Camer alhier tot Hoorn metten schepe genaemt de Avontstar, daer Schipper op is Jacob ClaeS Bruijningh van Hoorn…, verclaerende voorts alsoo hij geen Ouders int leven is hebbende tot sijn eenige & universele erffgenaeme genomineert & institueert te hebben als hij nomineert ende institueert bij desen Douwe DouweS cleermaker alhier, sijne gewesene Baes, daer hij sijn Ambacht bij heeft geleert.
Oud Notarieel Archief ; Noordholland - Hoorn Nr 2093; volgend op p 239

  In the name of the Lord etc.. on 28 Feb [1655] appeared Claes Pieters, sailor from Ooltgensplaat in Zeeland, on the point of leaving for the East Indies in the service of the Gentlemen of the Chamber of Hoorn, with the ship named Avontstar, with Skipper Jacob ClaeS Bruijningh of Hoorn, declaring that as he has no living parents he names as his only heir Douwe Douwes, tailor in this city, his former boss, from whom he learned his trade.
Old Notarial Archive; North-Holland-Hoorn, Nr. 2093 [following page 239]
Inden Naeme des Heeren Amen. Inden Jaere nae der geboorte onses heren & salichmakers jesu Christi, duijsent ses hondert wijff & vijftich den xxviij en februariy compareerde voor mij Cornelis Masier, notaris publijcq, bijden Hove van Hollandt geadmitteert, binnen der Stede Hoorn residerende, in presentie van nagenoemde getuijgen, Mathijs Coster van Rijga, jegenwoordig voor Bosschieter sullende vaeren in dienste van heeren Bewinthebb- vande Oostindische Compe- ter Camer alhier tot Hoorn metten Schepe genaemt de Avontstar, naer Oostindien… Verclarende tot sijn eenige & universele erfgename genomineert & institueert te hebben, als hij nomineert & institueert bij desen, sijne slaepvrou Maritgen Jacobs laetst weduwe van wijlen Pouwels JacobS woonende tot medenblick, alwaer hij Testateur wel anderhalff jaer t'huijs geweest.
Oud Notarieel Archief ; Noordholland - Hoorn Nr 2093; volgend op p 241
  In the name of the Lord.. on 28 Feb 1655 appeared before me Cornelis Masier, notary public at Hoorn, being present the witnesses named hereafter, Mathijs Coster from Riga [in the Baltic], on the point of sailing in the service of the Commanders of the East India Chamber here in Hoorn, with the ship named Avontstar to the East Indies, declaring as his universal heir his hostess Maritgen Jacobs, widow of the late Pouwels JacobS, living in Medenblick, in whose house he has lived one year and a half.
Old Notarial Archive; North-Holland-Hoorn, Nr. 2093 [following page 241]
    call at the Cape 18-26 Jul 1655
arrival Batavia 1 Oct 1655
total on board 137; 1 dead on voyage; Ch: Hoorn
DAS(2) - 0823 van Texel 13-03-1655 onder Jacob Klaas Bruining

Sondagh den 18en dito.. wierd een schip vernomen.. daer 't op den middagh met een N.westelijck luchjen wel ten ancker quam, sijnde d'Avondstar, daerop schipper Jacob Claass Bruyningh, ende ondercoopman Niclaes Levendigh, 13 Maart passato uyt Texel geseylt met 137 coppen, waervan onderwegen maar een gestorven ende oock sonderlingh geen siecken had, mitsgaders onderwegen nergens aengeweest
Lieten datelijck overvloedigh verversinge van thuynvruchten ende melck voor die van de Avontstar aen boort senden, mitsgaders oock gelasten alle dagen een halff koebeest voor 't volcq te beschicken om deselve ter degen te verfrissen…
24 dito [julius 1655] Ende gaven op den avont d'opperhooffden van d'Avontstar haer affscheyt omme met den eersten goeden wint hun reyse na Batavia te spoedigen.. Sondagh den 25en dito.. 't luchjen van den N. Westen, waerdoor die van voorhaelde schip beleth bleven t'seyl te gaen 26 dito 's morgens de wint meest N.N.West, waermede d'Avontstar onder seyl gingh ende met laveren fray buyten geraeckten
21 dito [januari 1656] is heden overleden eenen Marten Jansz. van Enckhuyszen, matroos uyt d'avontstar, hier sieckelijck aen landt gebleven.
Daghregister van Riebeeck; 331 [julius 1655]
 

July 1655 - Jan 1656: Avondster's call in South Africa
On Sunday 18th [July].. we heard about a ship, which anchored in the afternoon with a north-east breeze (wind), being the Avondstar, with on board captain Jacob Claass Bruyningh and under merchant Niclaes Levendigh, which had sailed out of Texel on 13 March with 137 people, of which during the journey only one person had died and very unusually no one became ill, and besides having never stopped on the way.
Immediately they sent plenty of garden fruits and milk for the people on board the Avontstar, and furthermore every day half a cow was offered to the crew, in order to give them fine refreshment.
24 July 1655: In the evening the senior officers of the Avontstar took leave to speed their voyage to Batavia with the first good wind.
[On 25 July] the northwest breeze kept the ship from sailing, in the morning of the 26th the wind was mostly north-northwest, thanks to which the Avontstar could start sailing and tacked out of the bay.
21 Jan 1656: today a certain Marten Jansz. from Enkhuizen has died, sailor of the Avontstar, who was ill and was left here on land.
Diary van Riebeeck (at the Cape); 331, July 1655

nog zijn aangekomen... 1 oct. Avontsterre.. Avonsterre had de lang uitgebleven Brouwershaven ontmoet, die wegens vele sterfgevallen naar patria terugkeerde).
GenMisGGIII; 4 [Maetsuijcker et al aan H17 24-12-1655]
  Also arrived…1 Oct Avontsterre.. On their way the Avonsterre met the long-expected ship Brouwershaven which returned to the Netherlands because of the high number of deaths.
General letters Gouvernor General and Council II, 4 [Maetsuycker and Council to Gentlemen XVII, 24-12-1655]
    No traces of the Avondster have been found from the period between her arrival in Batavia on 1 Oct 1655 and her departure for Japan on 11 July 1656.

Desen staet al doorde goddelycke hulpe adrouture behouden toe te coomen met de Jachten avontster ende 't Calff in welcke beyde hebben doen laeden aen diversche geyschte Copmanschappen gesamentlyck een Cargasoen ten monture van f 571221 : 11 : 14 incoops als naementlyck int eerste f 302495 : 7 : 4 ende int ander f 268776 : 4 : 10 in soodanigen quantite.. als neven gaende facturen uytwysen… oock Comen ul. mitsdesen toe vier Cassen met alderhande costelycke syde stoffen die Expresselyck uyt patria geeischt syn om in plaets van wollen waeren tot schenkagie voorde keyser ryckx raaden ende andere grooten te gebruycken…
Int Calf hebben 100 seugen loodt tot ballast voor Tayoan gescheept, ul dienen hetselve om dat het Vbooden waer is uyt te voeren, ten eersten aencomen bekent te maecken…
Nevens voors syde stoffen ende rariteyten &: comen ul midt desen onder anderen noch toe eenige Kettingen Exquisen ongesteecken schoone blox Corael mitsgaders twee extraordinaris groote globusen eenige tyt verleeden voor japan geeyscht costende int patria duysent gulden incoop nevens partye geometrische instrumenten, ende dewyle beducht syn off de Japanderen de rechte wetenschappen vant gebruyck der voornoemde gereetschappen al sullen hebben gaet nevens desen met gem- Jacht de avontsterre derwaerts de ondercoopman Jan verschuren pieterszoon die inde geometrie cunst redelyck ervaren is ul connen deselve in plaetse van een andere meede tot de booven reys naer Iedo gebruicken om als het soo te pas quam de grooten aldaer tot onderwysinge vant gebruyck der voors. globussen ende instrumenten wilde? onder richt syn haer te connen dienen.
ARA VOC 1.04.02 - 880 [Batavia's brievenboek 1656] fol 268 - 282
Brief aan Boucheljon en de Raed in Nangasaki 11-07-1656, fol 278
  1656: Avondster voyage to Japan
This [letter] should reach you safely with God's help, directly with the yachts Avontster and Calff which have loaded together a cargo of diverse merchandise as requested at a cost of f.571221:11:14, as in the first f.302495:7:4 and in the other f.268776:4:10 in such form as the accompanying papers will show.. also sent with these ships are four chests with all kinds of expensive silk which have been asked for specially from the Netherlands to be used as a gift instead of woollen goods for the emperor, the councillors and other authorities. In the Calff we have shipped 100 bars of lead as ballast for Tayouan, which you should declare directly upon arrival because it is not allowed to export these goods.
Apart from these silks and curiosities we send you with these [ships] some strings of very special Coral [beads] and two very large globes, which were specially asked for from Japan and a number of geometrical instruments, and while we doubt whether the Japanese know how to handle these instruments with this yacht Avontsterre also goes undermerchant Jan verschuren pieterszoon who is rather experienced in the art of geometry, and you can take him with you in the place of someone else on the voyage to Yedo so he can explain to the high-ranking persons there how these instruments and globes are used.
Dutch National Archives, 1.04.02, 880 [outgoing letters from Batavia, 1656] fol. 268-282: letter to Boucheljon and the Council at Nagasaki , 11-07-1656, fol. 278.
Bevindinge en bewijs van de Coopmanschappen met de schepen Soutelande, Coninck Davidt, Arnemuyden en ?arlois van Taiwan, Avondtstarre ende 't Kalff van Batavia [eind 1656 in Japan opgemaakt, voor terugreis Bucheljon]
[Op de Avondster is o.a.aangevoerd :]
Carm Rood Laken
Rosette (ofte Croonrassen)
Heeresayen
Ear
Pond Blockcorael 108 7/8
Barnsteencorael
Bengaelse (rouwe) Syde
Salampoerys
Cust? Besaens Leer
Parsiaens Leeer
Parsiaense syde
Peeper
NoteMusgaten
ARA VOC 1.04.02 - 1219 [Overgekomen stukken Japan 1656]; fol 628
  List of the merchandise brought in with the ships Soutelande, Conick Davidt, Arnemuyden, and Charlois from Taiwan and Avondstarre and Kalff from Batavia [to Japan, 1656].
Goods brought by the Avondster were:
various kinds of cloth of wool, corals, silk from Persia and
Bengal, leather, spices.
Dutch National Archives, 1.04.02 [VOC] , 1219 [Incoming papers from Asia; Japan 1656] fol. 628
Wy bevinden dat desen Jare de naervolgende fluyten, Jachten en Galjoten by behouden vaert tot vervolgh van den handel int noorsche vaerwater sullen wesen namentlyck
Aernhem, 'T calff, avontsterre na Japan gesonden 3
schepen na Tonquin [met naam henoemd] 2
schepen naa Tayoan [met naam genoemd] 11
Samen stucx 16
Alle welcke naa ons overlegh sullen connen gebruyckt ende versonden als volgt
3: syn geordonneert directelyck hierwaert te comen
5:- T Calff, avondtStar, arnemuyden, Ter Veer, Soutelande - voorde Cust van India aan te leggen
5: met suycker en rys [dat op Tayouan over is] directelyck na Batavia
1: overblyven in Tayoan
1: over Siam naer Batvia
ARA VOC 1.04.02 - 880; fol 325
  We assume that, once they arrive safely, we will have the following flutes, yachts and galliotes to maintain the trade in the Nordic waters [this means the sea between Japan and Taiwan] as there are:
Aernhem, the Calff, avontsterre, sent to Japan 3
ships to Tonquin 2
ships to Tayoan 11
together 16 [also these ships are mentioned by name]
All which ships should be used, according to our ideas
3 are ordered to sail directly to this place [Batavia]
5: the Calff, avondtStar, arnemuyden, Ter Veer, Soutelande - to be sent to the coast of India
5 with sugar and rice (being in abundance at Tayouan) directly to Batavia
1 staying in Tayoan
1 via Siam to Batavia
Dutch National Archives 1.04.02, 880 [Outgoing letters from Batavia] fol. 325 [letter to Japan]
De Avondster wordt slechts eenmaal genoemd, in de vermelding dat Wagenaar van plan is met de schip recht door (dus zonder Taiwan aan te doen) van Japan naar Batavia wil varen. Omdat het schip verder niet vermeld wordt is aannemelijk dat het ook op de reis van Batavia naar Japan, Taiwan niet heeft aangedaan.
Dagregisters Taiwan
  [The Avondster is mentioned only once in the Taiwan registers, stating that the departing Japan country-head plans to sail directly - which means without visiting Taiwan - from Japan to Batavia. Since the ship is not mentioned anywhere else in the Taiwan diaries, which are rather complete, it has to be assumed that the Avondster sailed directly from Batavia to Japan and back.]
Diary Taiwan
Desen morgen vroeg arriveerde alhier recht door uijt Japan het jacht de Avondtsterre inhebbende een cargasoen ter monture van f 101817.4.6. waermede het opperhooft den Ede Johan Boucheljon op 2en November laestleden (alvorens opdracht van 'sComps ommeslach tot Nangasacki aen sijnen succeseur d'Ee Zacharias Wagenaer gedaen en den selven naer ouder gewoonte als hooft des comptoirs geauthoriseert hebbende) herwaert genavigeert was.
Dagregister Batavia 1656/57; 29 6en. [december 1656]
  Early this morning arrived here, directly from Japan, the yacht Avondtsterre with a cargo of f.101817:4:6, with whom the head of Japan the Hon. Johan Boucheljon had left on 2 Nov (after he had handed over administration to his successor the Hon. Zacharias Wagenaar and authorising him as the head of the office).
Diary Batavia 1656/57, 29 6ts [12-1656]
14en. [november 1656]:
d'Hooghachtbare Raedt van India heden na noene naer ordinaire wijse vergadert wesende, soo is ter eerster plaetse (na ernstige deliberatie) goedt gevonden in plaets van 12 retourschepen, p den ersten September al geprojecteert, desen jaere niet meer dan 9 naer ons vaderlandt te senden, welck in 2 distincte vloten afvaren ende wesen sullen Prins Willem, de Wapens van Hollandt ende Amsterdam, Amersfoort, Dordrecht, West-Frieslandt, de Paerl of Aernhem, Henriette Louise ende 't Slodt van Honingen.
Dagregisters Batavia 1656/57; 10
  14 Nov 1656:
The Honourable Council of India in her normal meeting this afternoon.. decided (after serious discussions) that instead of the 12 return-ships planned in September only 9 will be send to the fatherland, sailing in two different fleets comprising the ships Prins Willem, the Wapens van Hollandt [Weapon of Holland] and the Amsterdam, Amersfoort, Dordrecht, West-Frieslandt, the Pearl or the Aernhem, Henriette Louise and the Slodt van Honingen.
Diary Batavia 1656/57; 10
29en [december 1656]:
Bij de drie retourschepen Henriette Louijse, Aernhem ende 't Slodt van Honingen, geprojecteerd tot de tweede besendinge nae 't Vaderlandt, noch te vougen het jacht Avondsterre, om niet alleen het costelijck capitael behoorlijck te verdeelen maer oock niet te veel van Zeelandts noch contingente portie op voorschreven Louijse, welcke 20 jaren oudt is, alleen te risqueren.
Dagregisters Batavia 1656/57; 10
  29 Dec 1656: Avondster ordered back to the Netherlands
To join the three return-ships Henriette Louijse, Aernhem and the Slodt van Honingen, which will be used for the second shipment to the fatherland, the yacht Avondsterre, not only to divide the large value, but also because we do not want to venture too much of the part belonging to the chamber of Zeeland to the ship Louijse, which is already 20 years old.
Diary Batavia 1656/57; 10
DAS(1)
   Ship
Chamber
Departure   
Arrival   
Value   
5441.1
Amersfoort
A
4 Dec 1656
16 Jul 1657
229.230
5442.1
Wapen van Amsterdam
A
4 Dec 1656
16 Jul 1657
274.061
5443.2
Dordrecht
D
4 Dec 1656
16 Jul 1657
166.722
5444.1
Wapen van Holland
A
4 Dec 1656
16 Jul 1657
240.722
5445.6
Westfriesland
H
4 Dec 1656
16 Jul 1657
190.414
5447.1
Prins Willem
Z
4 Dec 1656
18 Jul 1657
301.721
5447.1
Arnhem
A
3 Feb 1657
29 Jul 1658
767.178
5448.2
Avondster
Z
3 Feb 1657
-   
222.980
5449.8
Henriette Louise
Z
3 Feb 1657
16 Oct 1657
306.980
5450.1
Slot van Honingen
R
3 Feb 1657
5 Jul 1658
323.848

Nae 't gebet namen haer Ed resolutie niet langer na de Cormandelse retouren te wachten maer de bodems voor 't vaderlandt aengeleijt, met name de Avontsterre, uijt de bijderhandt wesende coopmanschappen haere volle ladinge en soo haest gereet sijn afscheijt te geven.
17en [01-1657]
comt mede ter reede geseijlt en ten ancker 't jacht Der Schelling van Pallecatte over Trangebarre, inhebbende 44 packen Vaderlantse sorteringe cleeden.
  15 Jan 1657:
After prayers the Hon. took the decision not to wait any longer for the ships from Coromandel, but to send the ships to the fatherland, especially the Avontsterre, with their merchandise cargo in store here, and to despatch them as soon as they are ready.
17 Jan 1657:
The yacht Schelling arrived at the roadstead and anchored, from Pallecatte via Trangebarre, carrying 44 packs of cloves destined for the fatherland.
Diary Batavia 1656/57, 71 [15-01-1657]

18en [01-1657]
.. een chiampan, met packen aen de Avondsterre om te lossen gesonden ende daermede besich sijnde, al eer vol lost was door de harde barningh ende aenstortinge een sijnaet geborsten.
[24-01-1657]
Door de harde weste winden, die soo vinnich doorblasen, blijft de reede als de mondt van de rivier voornamentlijck soo onbruijckbaerdat niet mogelijck sij de geprojeteerde vaderlantse schepen te laden.
Dagregisters Batavia 1656/57, 72 & 86

 

18 Jan 1657: loading accident may have damaged Avondster
... a chiampan [small local boat], sent to load the Avondsterre with bales, and while busy with that, before she unloaded her cargo had one of her seams broken open by the strong waves.
24 Jan 1657:
Because of the strong west winds, which continue to blow fiercely, the roads and especially the mouth of the river are unusable and it is not possible to load the ships destined for the fatherland.
Diary Batavia 1656.57, 72 & 86

3en. [Februari 1657]
De jongste vier retourschepen gaende onder 't gesach van de E. Volckerus Westerwoldt, met namen Henriette Louise ende d'Avondtsterre voor de praesiderende camer van Zeelandt, Arnhem voor de camer Amsterdam ende 't Slodt van Honingen voor de camer Rotterdam, dreven van de morgen buijten de reede.
Dagregisters Batavia 1656/57; 92
  3 Feb 1657:
The last four return-ships under command of the Hon. Volckerus Westerwoldt left the roads this morning: Henriette Louise and the Avondtsterre for the chamber of Zeeland, being president, Arnhem for the chamber of Amsterdam and Slodt van Honingen for the chamber of Rotterdam.
Diary Batavia 1656/57, 92
de lading der vier retourschepen, in hoofdzaak Bengaalse zijde en andere textiel, suiker en Japans koper is .. voor Zeeland in de Henriette Louise en Avontster f 529959.16.12.
GenMisGGIII; 144 [Maetsuycker et al aan H 17 31-01-1657]
  The cargo of the four return-ships, for the greatest part Bengal silk and other cloth, sugar, Japanese copper, is for Zeeland in the Henriette Louise and Avontster, f.529959:16:12.
General Letters Governor General and Council, III, 144 [Maetsuycker and Council to Gent. XVII, 31-01-1657

de lekke Avondsterre is 28 febr. teruggekomen met een carg. van f 222979.13.4.
GenMisGGIII; 147 [Maetsuycker et al. 17-12-1657]
 

28 Feb 1657: Avondster leaking, voyage aborted
The leaking Avondsterre came back on 28 Feb with a cargo of f.222979:13:4.
General Letters Governor General and Council, III, 147 [Letter Maetsuycker and Council to the Gent. XVII of 17-12-1657]

28en [februari 1657]
Voormiddachs comt alhier ter reede, wel buijten vermoeden ende gantsch onverwacht tot leetwesen, het retourjacht d'Avondsterre, sijnde een der vier jongste retourschepen onder den schout bij nacht Volckerus Westerwoldt nae 't vaderlandt vertrocken, ende omtrent 21 a 22 mijlen in ruijm zee gecomen wesende is op vertooch van d'opperhoofden desselfs bij den breeden raedt goetgevonden ende verstaen, volgens genomene resolutie ende derselver schrijvens die was medebengende, het selve te odonneren weder naer Batavia te keeren vermits desselfs ranck- ende leckheit, opdat bij voortzeijlen geroerde costelijck geladen schip ende soo veele sielen niet als voorbedachelijck den zee ten proije te geven, volgens d'attestatie bij d'selve opperhoofden overgegeven ende den breden raedt verthoondt, luijdende als volcht:
Dagregisters Batavia 1656/57; 105
 

28 Feb 1657:
Before midday the return yacht Avondster came ashore here, unexpectedly and to our regret, being one of the four most recent return ships which left for the fatherland under command of the rear admiral Volckerus Westerwoldt. Once 21-22 miles into the open sea [one C17th Dutch mile was about four modern nautical miles], as the officers tell it, the broad council took the decision, of which the ship brought a written copy, that the ship should be ordered to return to Batavia due to leaking and instability, since they were unwilling to see the preciously loaded ship sail on and become a prey of the sea with so many souls on board, according to the statement made by the officers of the ship and shown to the broad council, sounding as follows:
Diary Batavia 1656/57, 105

Ophuijden den 21en der maent Februarij anno 1657 compareerde voor mij François Cornelis d'Plaet van Middelburgh, ondercoopman in dienst der E. Compie, present d'getuijgen naernoemt : Anthonij Jansen van Sardam opperstierman, Reijnder Pietersen van Hoorn, Bartel Schat van Dansick beijde onderditto, Claes Jansen van Gottenburgh constabel, Coert Albertsen van Bergen in Noorwegen schieman, Hendrick Jansen van Campen bottelier, Jan Jansen Clock van Amsterdam hooghbootsmansmaet ende Willem Janssen Koehouwer timmerman, alle in dienst voorschreven, ende hebben ter requisitie ende instantie van schipper Sander Gerritsen van Ossen, jegenwoordich op 't jacht d'Avondtstar vaerende, getuijcht, verclaert ende gedeposeert, gelijck als sulcx doen bij desen, op haerluijden mannewaerheijt waer ende warachtich te wesen, hoe 6en deser maendt tegens den avondt onder seijl sijnde een travaet cregn, 't schip door overgroote ranckheijt machtich op sij liggende, dat wel twee glasen duijrde, daerdoor genootsaeckt d'marsseijls in te nemen, eensdeels de ranckheijt, ten tweeden om naer de pomp te tasten versekert wesende ons schip niet geheel dicht was, bevonden alsdoen binnen de verhaelde tijt van 2 glasen, eer lens hadden, over de sestienhondert steecken water in 't schip, den schipper vorgevende, ten aensien noijt soo veel maer wel hondert steecken voor desen in een glas gehadt hadde, het door de ranckheijt van 't schip aen backboort vermits over die sijde seijlde tusschen wint en water wesen moste, heeft den scheepstimmerman des anderen daechs, wanneer mooij liefelijck weer was, gecommandeert naerstich om te sien waer soodanige leckte mocht schuijlen, dat door hem timmerman op stont geschiet ende, gelijck 't vorgeven van den schipper, tusschen wint als water een barckhout van 14 voeten 't eenemael gescheurt, gemorselt, mitsgaers eenige cleijne leckagie, alwaer een mes als drijjffijser tot de hecht conde insteecken, gevonden wiert; den meergenoemde timmerman sulcx oordeelde 't barckhout onbequaem te spijckeren, brack 't stuck 't eenemael aff vindende daer onder soodanige leckagie, daer men vingers in conde steecken, als eenige naden met persennincx beseth. Ondertusschen alle vlijt aenwendende om cleine leckagie (die bevonden) te laten stoppen. Becomen 19en courant daer aen volgende aen stuijrboort een ander leck, voor eerst niet wetende waer het sich onthielt ende naderhant door den timmerman lancx boort door naerstich omsoecken gevonden wesende in 't barqhout, daer een stucq van vier voet lanck gebarsten ende gescheurt, bevond onder 't selve groote leckagie, insgelijcx 21en deses in de cruijtcamer een ditto, maer conde 'tselve niet helpen uijt oorsaeck wel hoorde loopen maer niet wetende waar het sijn oorspronck van hadde. Naer de middach topzeijlskoelte borste een puttinck uijt het groote want, doende wesende om een ander in plaets te voegen, andermael tijdingh crijgende van den opperstuijrman dat van vooren in de boech int cabelgat veel water in 't schip quam ende groote leckagie veroorsaecte. Den timmerman geroepen om 'tselve te besien als te visiteren, bevondt sulcx in der daet, oordeelde het bij de steven van binnen lancx als tusschen de knien van de cluisen in te comen, oock conde daer niet bij comen om 'tselve te stoppen, als door sulcken accident veel water in't schip cregen, genootsaekt sijnde met de fock op de mast te leggen, gemerck de groote ranckheijt van 't schip ende 't water in lij bij boort op stont, niet bij de pompen conde bemachtigen, mosten vier glasen (ende eer meer lens cregen) pompen, nochtans de marsseijls maer te halver stengh hadden gevoert, daer ter contrarie de andere schepen haerluijder marseijls volcomen in top, als door sulcken gevolge uijtwijsende de seijn brief een schoot ende een sjouw heeft waeijen. Wijders declareerden de deponenten dat alsnoch, wanneer maer een labber coelte hebben, twee hondeert steecken in en glas moeten pompen, gevende de attestanten voor reden van wetenschap van hun gedeposeerde daer bij ende present geweest mitsgaders 't selve alsoo gehoort ende gesien te hebben. Alle 't welcke voorschreven staet verclaerden de deposanten te wesen de oprechte ende sincere waeheijt, presenterende 't selvige (des noots ende daertoe versocht wesende) naerder met eede solemneel te becrachtigen, sonder bedrogh. Gedaen in't jacht d'Avontstar ter dage, maand ende jare als boven, ter presentie van Jan Metcalf boeckhouder ende Jacob Dongere cranckbesoecker. Ende was geteeckent : Antonij Janssen Millinton, Reijnier Pieterssen, Bartel Schacht, Claes Janssen, dit is ^^ merck van Coert Albertsen schieman, Hendrick Janssen botttelier, Jan Janssen Clock, Willem Janssen Koehouwer, door mij Franchijs Cornelissen. Ter sijden van dien stondt : ons present als getuijgen, ende was geteeckent : Jan Metcalf, Jacob Dengere.   Today the 21st of February 1657 appeared before me François Cornelis Plaet from Middelburgh, undermerchant in service of the E. Company, present witnesses mentioned: Anthonij Jansen van Sardam upper steer man, Reijnder Pietersen from Hoorn, Bartel Schat from Dantzig both under ditto, Claes Jansen from Gotteborg master-gunner, Coert Albertsen from Bergen in Norway boatswain's mate, Hendrick Jansen from Kampen butler/steward, Jan Jansen Clock from Amsterdam upper boatswain's mate, and Willem Janssen Koehouwer carpenter, all signed in service, and having testified, declared and deposed by request and instance of the captain Sander Gerritsen from Ossen, now sailing on the yacht Avondtstar, as it happens in those situations, they solemnly swore, how on the 6th of this month around evening time being under sail started to rain heavily with a strong gust of wind, the ship laying on her side because of tremendous instability, which lasted two glasses [one hour], for this reason it was necessary to take in the top-sails, partly because of the instability, and secondly to use the pump first, because they were sure that the ship was not completely watertight, and during this period of two glasses they made over 1600 strokes before emptying the water in the ship; the captain claiming that he had never previously needed to pump more than a hundred strokes within the time of a glass, and because the ship listed to port, the leak had to be on that side between water and wind [above the normal waterline, but in a position which would be underwater when listing]. The ship's carpenter on the other days, when the weather was fine, was ordered to look diligently where the leak could be, and, as the captain claims, a 14-foot wale was found rotten and crumbled between water and wind, together with a small leak, where a knife used as a caulking-iron could be inserted up to the handle. The carpenter judged it inefficient to nail the wale, broke the piece of wood off, and found underneath a leak, into which a man could insert his fingers, where some seams were filled only with tarpaulin. In the meantime we laboured to stop all the small leaks found. On the 19th of the current month there was another leak to starboard, at first we did not know where it was and later it was found by the carpenter, who diligently inspected the outside of the hull, a four-foot length of a wale was cracked and open, under which was a big leak; another was experienced in the powder room on the 21st, which he could not repair since he could hear the leak but could not find it.
After midday in the fresh breeze, a futtock-shroud in the rigging burst, and while this was being replaced, more news came from the first mate ['upper steersman'] that a lot of water was coming into the ship from the cable-locker in the bow. The carpenter was called to inspect, and found it so indeed, judging that the leak was at the stem between the 'knees' of the hawse-holes.
He could not reach the leak to stop it, since it was causing so much water to enter the ship, so we had to back the foresail against the mast, and considering the ship's great instability and the water standing in the lee up to the deck, we could not master this with the pumps, we pumped for over four glasses, and although we had our top-sails only to half the top-mast, while the other ships were carrying all their top-sails up to the top, we were forced to give a signal of a shot and a knotted flag ['waft'].
The witnesses declared moreover that, when there was a breath of wind, two hundred strokes had to be pumped in the time of one glass, stating that their testimonials were just as they had seen and experienced.
Everything that was written before is according to depositors the upright and sincere truth, to which they will swear if necessary and requested.
Recorded in the Avontstar on the day, month, year mentioned before, in the presence of Jan Metcalf, book-keeper, and Jacob Dongere, underclergy. Signed: Antonij Janssen Millinton, Reijnier Pieterssen, Bartel Scacht, Claes Janssen, the mark of Coert Albertsen boatswain, Hendrick Janssen steward, Jan Janssen Clock, Willem Janssen Koehouwer; recorded by me Franchijs Cornelissen. Aside stand: in our presence as deponents/witnesses, signed: Jan Metcalf, Jacob Dengere.
Volght de resolutie van de brede raed.
Den scheepsraed van de schepen Henriette Louijse ende Avondstar, vergadert sijnde door beroep van den coopman Sr Westerwolt, opperhooft gestelt over de vier retourschepen Louijse, Aernhem, 't Slot van Honingen en de Avontstar, die op gisterenavont den roldoeck van de voorstenge schietende een schoot heeft laten waeijen [sic], so hebben den geheelen nacht op 't schip Louise om die redenen de marseijlen laten lopen en bij gemelte Star gehouden. Des morgens met den dageraet hebben d'opperhoofden van 't schip de Star aen boort geroepen om te vraagen aan de schipper genaampt Sander Gerritsen van Oose, d'oosaecken waerom een schiouw heeft laten waeijen, soo geeft denselven voor als dat op gisteren sijnde handsaam weder, uijt oorsaecke van leckagie heeft waijen laten soo in de bouch als op sij so veel water in 't ruijm becomen, dat met pompen inde tijt van omtrent twee uijren geen lens heeft connen crijgen,, oorsaeck 't schip ranck is en geen seijl can voeren, 't water in lij blijft staan, omtrent de pomp geen water compt, soo d'eene leckagie is gestopt d'andere wederom opbarsten, uijt oorsaeck 't schip oud is, gelijck in't invoegen van een stuck berckhoudt heeft bevonden, d'eene huijt op d'andere is gespijckert sonder de spijckers als wel behoorde in de inhoute connen geen vasticheyt gegeven worden, en dardoor is te duchten met soo hantsaam weder gemelte schip de Star so vergroote leckagie heeft becomen, hebben verstaan op Bataviaas rheede een chiampan in de gront aen boort liggende is gestooten, daerdoor ontzet is. Storm en onweder op de hoochte van Mauritius, die aldaer hebben te verwachten, gemoetende, sou de gemelte schip de Star daerdoor een overgroote desastre connen overcommen, 's Comps costelijcke ingeladen cargasoenen en volck in gevaer stellen. Stelt den genoemden coopman Sr Westrewolt den raad in bedenckingen of 't geraaden is ten meesten dienste van d'Ed Compie gemelte schip de Star sijn reijse vervordert (alsoo maar naer gissinge buijten de straet sijn omtrent 21 à 22 mijl) ofte dat wederom sal retourneren naer Batavia, opdat onse hooge overheden alsdan een ander schip met de selve goederen afvaardigen, dat wij haer wijs oordeel bevolen laeten.
Soois't dat den raed geconsidereert hebben wat te considereren staat, alle zeemansgebruijck voorgewent hebbende, eenstemmichlijck goetgevonden ten meesten dienste van de generale Compagnie, alsoo de reijse eerst begint, om bovengemelte reeden 't schip als vooren onbequaem g'oordeelt werd de lancduijrige reijse sal soecken te vervorderen, maar in contra wederom in de name Godes retourneren naer Batavia.
In 't schip Henriette Loijse zeijlende omtrent 21 a 22 mijl buijten de straat Sunda adij 22 Februarij anno 1657
Ende was getekent:
Volckert Westerwolt, Olphert Agges, Sander van Ossen, Jacob Jansz Houtschuijt, Wijnant Wijnantsz, Franchoijs Cornelisz de Plaet, Theunis Jansen, Anthonij Jansz. Millinton.
Dagregisters Batavia 1656/57
  Following the resolution of the Broad Council:
The council of the ships Henriette Louijse and Avondstar, having met at the request of the merchant Sir Westerwolt, appointed upper commander of the four return-ships Louijse, Aernhem, Slot van Honingen and Avontstar, which yesterday evening hung out a piece of canvas from his fore topmast and fired a shot, so the top-sails were taken down all night on the Louise which stayed close to the Star. At daybreak the officers of the Star were called on board [the Louise] to ask the [Star's] captain Sander Gerritsen van Oose for the reasons. He claimed that despite the fine weather, he fired a shot, because from a leak in the bow and the side so much water came into the hold that it could not be pumped out even after two hours, and because of the instability of the ship and consequent inability to carry any sail, the water stays in the lee, and no water comes to the pumps; while one leak was stopped another burst open; the ship is old, as we found out when we had to replace a wale; the hull planking was nailed layer on layer, without any fastening to the ribs.
And therefore we are fearful, since even in such good weather, such a major leak has occurred, and we understand that in Batavia roadstead a chiampan had collided with her and then run aground, causing damage [to the Avondster].
Thunderstorms to be expected near Mauritius could cause a great disaster to the Avondster, endangering the Company's precious cargo and the people on board.
The merchant Sir Westerwolt asks the Council to consider whether it is advisable for the Avondster to continue her voyage in the Company's service (as we suppose her to be only 21 to 22 miles out of the strait) or to return to Batavia, in which case the authorities will then send another ship with the same goods.
After due consideration, the council unanimously agreed that in the best interests of the General Company, as the voyage only just started, the ship is unsuitable to proceed with the long journey, and will return to Batavia in the name of God.
In the ship Henriette Louise sailing about 21 to 22 miles off the Sunda Strait 22 Feb 1657.
Signed:
Volckert Westerwolt, Olphert Agges, Sander van Ossen, Jacob Jansz Houtschuijt, Wijnant Wijnantsz, Franchoijs Cornelisz de Plaet, Theunis Jansen, Anthonij Jansz. Millinton.
Diary Batavia 1656/57
.. tijdingh brengen dat 't schip H. Louyse (daerop d'E Volquerius Westerwolt als admirael) voor de bay was, wesende den 4 February passado met de schepen Arnhem, Honingen ende Avonstar van Batavia vertrocken; doch d'Avonstar was door lecte in de straet Sunda weder terugh na Batavia gekeert, ende de resterende schepen den 22 February buyten genoemde enckte wesende, van den andren geraect.
Riebeeck II; 178
 

.. bringing the news that the ship H. Louyse (on which the Hon. Volquerius Westerwolt is admiral) was in front of the bay, having left from Batavia on 4 Feb with the ships Arnhem, Honingen and Avonstar, but the Avonstar had returned because of leaks to strait Sunda and Batavia and the other ships being outside the strait had lost each other.
Diary van Riebeeck, II, p 178 (from South Africa)

Dese jegenwoordige [17-12-1657], sich hier verthoonende schepen sijn 't Slodt van Hooningen ende Arnhem, den 4 February jongstleden nevens de schepen Henriette Louyse ende Avonstar onder de vlag van den E, Volcquerus Westerwolt van Batavia na 't Patria affgedepescheert, hebbende in May daeraen, hieromtrent 't landt van de caep soodanige contrarie winden ende stormen gerescontreert, dat sonder te moeten vergaen het onmogelijck ware langer bij te houden, sulcx wij met het Slodt van Honingen den 21 derselver maendt (Godt beter 't) genootsaeckt wierden de vaderlantse reyse voor die tijt te staecken ende om noch 't leven met schip ende goet te salveren, 't roer op te douwen ende onsen cours na Mauritius, om aldaer inde noord-wester haven t'overwinteren, aen te stellen, alwaer den 2 July (Gode sij loff), alhoewel seer desolaet ende ten eynde drinckwinter [sic -drinckwater?], met veel sieck, swack ende afgematteert volcq noch behouden paresseerden sonder t'sedert dat buyten Londas [sic - Sounda's?] enckte waren geraeckt, d'andre drie voorgem,elte schepen meergesien offte vernomen te hebben als eenelijcq Arnhem, die nu jongst sijnde den 13 deser weynich beoosten caep de Aguilhas recontrerden, die, verstonden, oock al niet beter dan wij gevaren was, ende sijn retret na Madagascar genomen hadde.
Riebeeck II; 295
  The ships we see here now [at the Cape, on 17 Dec 1657] are the Slodt van Honingen and Arnhem, which left Batavia for the fatherland on 4 Feb, together with the ships Henriette Louyse and Avonstar under command of the Hon. Volquerius Westerwolt, which in May near the Cape met such adverse winds and currents that they would have sunk if they had tried to heave to any longer, such that on the 21st of that month they were forced temporarily to cease their voyage to the fatherland and to save lives and goods, to bear up the rudder and change direction to the island of Mauritius to stay the winter in the north-west harbour there, where they (thank God) arrived on 2 July, though in great distress and without drinking water, with many ill, weak and tired men, but safe, without having seen any of the three other ships since they left the Sunda strait [?], as only Arnhem, which they just met on the 13th of this month a little to the east of Cape Aguilhas, which [ship] they also understood to have had a bad voyage and to have taken retreat at Madagascar.
Diary van Riebeeck II, p 295
2en [martius 1657]
Het retourschip de Peerl is in Raade van India verstaan de swaarste coopmanschappen van 't alhier wedergekeerde retourjacht d'Avondsterre, als salpeter, suijcker ende indigo etc, voor 't vaderlandt sal overnemen ende daernevens hier van landt soo veel sappanhout bij te scheepen als bevonden sal werden van nooden te sijn om geroerde schip naar behooren te ballasten, om wijders ter bequaamer tijdt daarmede een tocht naar Malacca off Jambij te doen, om daar met peper voorts te volladen ende in 't eijnde deses jaars onder de retourvloote naar Nederlandt aff te vaardigen.
Dageregister Batavia
  2 March 1657:
The council of India has decided to hand over the heaviest merchandise/goods, like saltpetre, sugar, indigo etc, of the returned yacht Avondsterre to the return ship Peerl, which will take those (goods) to the fatherland, and besides will collect on land as much sappanwood as necessary to ballast the ship, and at a more suitable time the ship will make a journey to Malacca or Jambi with this cargo, in order to load pepper and to send it with the return fleet to the Netherlands at the end of this year.
Diary Batavia 1656/57; 110
30 maart 1657
Op 't vertooch van d'heer directeur generael Hartsinck in Raede van India naer 't avondtgebet hoe bevonden wiert dat eenige packen, aen landt gecomen uijt d'Avondtstar, opgesneden ende een groot partie fine vaderlantse stucken lijwaet uijt deselve gestolen waren ende naer alle apparentien aen 't scheepsboort moste geschiet wesen off onderwegen in de chiampans tussschen 't boort ende hier..
31en: Den advocaet fiscael van India ende gecommiteerden uijt den achtbaren Raedt van Justitie deses casteels rapporteren aen d'Ed heer Gouverneur Generael, hoe aen 't boort van 't schip d'Avondtsterre haer hebben vervoecht ende aldaer seer nauwe visite ende ondersoeck gedaen doch niets gevonden jae selfs geen schaduwen van dieften bespeurt; noch hadden den schipper ende stierluijden haer Ed. g'affirmeert dattet onmogelijck geweest sij aen haer boort geschiet waere 't openen ende diefte aen de packen gepleecht, vermits niet alleen de ruijmen wel gesloten ende verseeckert sijn geweest, maer oock de packen selfs in't ruym hadden bestiuwt gelegen.
Dagregisters Batavia 1656/57; 129
  30 March 1657:
Sir Hartsinck General Director has argued in the India Council after evening prayers how it happened to be found that some packs landed from the Avondtstar were cut and a big share of fine linen made for the Netherlands was stolen, and it seems that this must have happened on board the ship or on the chiampans between here and the ship.
31 March: the Fiscal Lawyer of India and the Deputies of the honourable Council of Justice of this Castle refer to the honourable Governor General, how they have been on board the Avondtsterre and made a detailed visit and inspection, but have not found anything, not even shadows of the thieves; the captain and mates have declared their Hon. that is was impossible for the opening and theft of the packs to have happened on board, for the hold was well closed and protected, and also the packs in the hold were covered by other goods.
Diary Batavia 1656/57; 129
12en [april 1657]
Op van de morgen vroech verseijlt 't jacht d'Avondtstere naer de hoeck van Craoan, versien met behoorlijcke instructie tot naerrichtinge geduerende sijn aldaer te houden wacht.
Dagregisters Batavia 1656/57; 139
  12 April 1657: Avondster assigned to guard duty
Early morning the yacht Avondtstere sails to the hook of Craoan [outside Batavia], provided with enough instructions as recommendations while keeping guard there.
Diary Batavia 1656/57; 139

also deselve [schepen voor Malacca] voor Bantam in derselver besettinge sijn leggende soo wert mede verstaen die door de jachten Renocer ende Avontsterre op te laten comen ende vervangen.
Dagregisters Batavia 1656/57; 176 [05-06-1657]
 

5 June 1657:
As these ships [which have to go to Malacca] now are blockading Bantam, so it is also decided that the yachts Renocer and Avontsterre will replace them.
Diary Batavia 1656/57, p. 175 [05-06-1657]

13en [juni 1657]
Verseijlen van dese reede naer de bocht van Bantam de jachten Avondsterre ende Renocer, metten coopman Johan van Wesenhagen om aldaer de commanderende schipper (van de vloote tot Bantams besettinge uijtgeset) Cornelis de Groot te vervangen ende op 't jacht d'Avondtsterre de vlagge ende het commando voortaen te voeren.
Dagregister Batavia 1656/57; 181
  13 June 1657:
The yachts Avondsterre and Renocer sail out of this road with the merchant Johan van Wesenhagen to replace the captain in command there (of the fleet sent to blockade Bantam) Cornelis de Groot, and from now on to conduct the flag and command on the ship Avondtsterre.
Diary Batavia 1656/57; 181

De verdeelinge der aanwesende vijf bodems tot de besettinge waren als volcht gedaen … 't jacht Avondtstar tusschen Poulo Modij 't groot ende de oostcust van Java... Haer Ed.stellen vast tegen primo Augusti aenstaende een aensienlijcke navale crijgsmacht van hier naer de bhare van Goa uijt te setten ende daertoe vooreerst ende bij provisie aen te leggen de jachten Phenix, Zierickzee, Worcum, Schellingen, Thola, Avondtsterre, Weesp, Goutsbloem ende de Leeuwine.
Dagregisters Batavia 1656/57; 204 [03-07-1657]
  3 July 1657: Avondster to be sent to Goa
The five ships present at the blockade were divided in this way... the yacht Avondtstar between big Modij island and the eastcoast of Java.. Their Hon. decide that about 1 August a considerable naval force will be sent out from here to the bhar [sandbar] of Goa and for the time being it is decided that the next ships used will be Phenix, Zierickzee, Worcum, Schellingen, Thola, Avondtsterre, Weesp, Goutsbloem and Leeuwine.
Diary Batavia 1656/57, p. 204 [03-07-1657]

6en [juli 1657]
Vertreckt mee van hier naar Bantams besettinge 't jacht Drommedaris met een briefken aen Sr Wesenhagen, omme daertegens weder van daer herwaerts op te senden de jachten Worcum ende Avondtsterre om op de cust van India te gebruijcken.
Dagregister Batavia 1656/57; 205

  6 July 1657:
The yacht Drommedaris leaves from here to the Bantam blockade with a letter to Sir Wesenhagen, in order to send back the yachts Worcum and Avondtsterre, which will be used near the coast of India.
Diary Batavia 1656/57; 205
11en [juli 1657]
Soo compt hier mede uijt Bantams besettingh 't jacht d'Avondsterre met een briefken van den commanderenden coopman Wesenhagen.. aviserende als nu d'Avondsterre was opsendende ende dat Worcum souden senden.
Dagregister Batavia 1656/57; 207
  11 July 1657:
So here arrives from Bantam's blockade the yacht Avondsterre with a letter of the merchant in command Wesenhagen.. announcing the Avondsterre has been sent already and that the Worcum will be sent afterwards.
Diary Batavia 1656/57; 207

Op 't voordragen van den Gouverneur Generael in Raede van India compleet vergadert sijnde, hoe een persoon vereijscht wierde die 't oppergesach over devloote, naer de custe van India ende Ceijlon uijt te setten … daertoe sijnen dienst gepresenteert heeft d'heer Rijcklof van Goens, wie daertoe dan oock genomineert ende geeligeert hebben. Ende alsoo geroerde van heere van Goens tegen primo Augusto aenstaende niet veerdich sal connen wesen om met de alsdan geret leggende vloot tot besluijtingh van Goas bhare te vertrecken, soo hebben mede goetgevonden ende gearresteert d'E. Adriaen Roothaes, [soo] verleden jaere mede voor commandeur over de vloot voor Goa uijtgeset ende ons genoegen gegeven heeft, desen jaere weder onder 't oppergesach van d'heer van Goens bovengemelt het geleijde ende 't commando derselver defereren ende op te leggen.
Dagregister Batavia 1656/57, 213 [16-07-1657]
  16 July 1657:
At the suggestion of the Governor General in the complete Council of India, that a person is required to have the upper command over the fleet, which will sail out to the coast of India… and Mr Rijcklof van Goens has offered himself as such, which nomination is approved by the council. But because the abovementioned Mr van Goens can not be ready on the first of August, to leave with the fleet which will then be ready to leave for the blockade of the bahr of Goa, we have decided that the Hon Adriaen Roothaes, who commanded the fleet sent last year to Goa and did the job to our satisfaction, will be given the same command this year under the supervision of the abovementioned Mr van Goens.
Diary Batavia 1656/57, 213 [16-07-1657]
2en [augustus 1657]
dreeven van de reede de vloote naer Goa gedestineert onder 't subalterne commando van voornoemde Roodthaes, onder 't opperbevel van d'heer Rijckloff van Goens extraordinaris Raedt van India, bestaende uijt de schepen van oorloge de Phenicx, Zierickzee, Worcum, Tertholen, Weesp, Goutsbloem, Leeuwinne, der Schellingh and Avondtstar.
Dagregister Batavia 1656/57, 224
  2 August 1657:
The fleet left the roadstead with destination Goa under the subaltern command of previously mentioned Roodthaes, under the high command of Sir Rijckloff van Goens, extraordinary Council of India, consisting of the warships Phenicx, Zierickzee, Worcum, Tertholen, Weesp, Goutsbloem, Leeuwinne, der Schellingh and Avondtstar.
Diary Batavia 1656/57, 224
Naer vele overwegens ende gehouden deliberatien is geresolveert de reede uijtgesette vloot naer de cust van India, als die thans geequipeert ende dagelijcx onder 't gesach van d'heer van Goens staet te vertrecken, te wenden tot affbreuck van onsen vijandt den Portugees op de stercke Diu, om te sien of die door Godes zegen onder 'sComp's gewelt conde stellen. Ende sullen de jachten Goes, Naerden ende Vlielandt mitsgaders het schip den Salmander ende de cargasoenschepen Venenburgh ende Oijevaer mede naer India's custe nu gesonden werden 600 militaire coppen,boven de officieren ende de compie Amboinesen van capiteijn Radja Talella, sterck 80 man.
Dagregisters Batavia 1656/57; 230 [09-08-1657]
  After many considerations and discussions it is resolved that the fleet now preparing to be sent out to the coast of India, which will leave within a few days under command of Mr. van Goens, will be used to attack our Portuguese enemies in the stronghold of Diu, to try to bring this place, with God's help, under the control of the Company. And the yachts Goes, Naerden and Vlielandt, as well as the ship Salmander and the cargoships Venenburgh and Oijevaer, now will be sent to the coast of India wirh 600 military men, above the officers and the company of Ambonese of Raja Tallela, of 80 men.
Diary Batavia 1656/57, 230 [09-08-1657]
Vloot Roothaes volgens instructie 01-08-1657 o.a.:
Avondster, Adriaan Hem 70 man 24 metale en isere stucken
Aalbers, J - Rijcklof van Goens, commissaris &, 125 nt 3 [kennelijk naar ARA VOC 1.04.02 - 881; fol 351]
  According to the instruction for Roothaes of 1 Aug 1657:
Avondster, captain Adriaen Hem, 70 men, 24 metal and iron guns.
Aalbers, opus cit 125 Nt. 3 [apparently after Dutch National Archives 1.04.02 , 881, fol. 351]
Samenstelling Brede Raadt:
Roothaes
Pieter de Bitter
Schipper Daniel de Looper opt Jacht Ter Tholen
den Coopman francois Bep
Schipper Cornelis Stamper opt Schip de Vogel Phenix
Schipper Daniel de Vires op Zierickzee
Schipper Jacob Lippens op Weesp
Schipper adriaen Hem op d'avondSter
Schipper Jan Lucasz op de Leeuwin
Schipper Jan Compas op de goud'sBloem
Schipper Reijnier Renierse op Worcum
De Coopman francois Bep zal het fiscaels ampt becleden
ARA VOC 1.04.02 - 881 [Instructie Roothaes 1657];fol 356
 

Members of the large Council:
Roothaes
Pieter de Bitter
Skipper Daniel de Looper of the yacht Ter Tholen
Merchant francois Bep
Skipper Cornelis Stamper of the ship Vogel Phenix
Skipper Daniel de Vires of Zierickzee
Skipper Jacob Lippens of Weesp
Skipper adriaen Hem of the avondSter
Skipper Jan Lucasz of the Leeuwin
Skipper Jan Compas of the goud'sBloem
Skipper Reijnier Renierse of Worcum
The merchant francois Bep shall have the function of public prosecutor.
Dutch National Archives 1.04.02 [VOC] 881 [instruction Roothaes 1657]. fol. 356

Van de voorn schepen syn de Jachten Thola, Zirckzee, avondSter, Goud'sBloem ende de Leeuwinne door gebreck van andere Swaerte met Sant geballast, daer op verdacht moet sijn ende soo haest voor Goa arriveert deselve Beurt om Beurt na Wingurla laten zeylen om steen in plaets te nemen ende het Sant haer quyt te maecken, om het pericul dat de costelycke schepen door het selve onderworpen souden connen wesen, in cas by ontmoetinge van viandt een cogel onder water quamen te crygen.
ARA VOC 1.04.02 - 881 [Instructie Roothaes 1657]; fol.355

  Of the ships mentioned previously the yachts Thola, Zirckzee, avondSter, Goud'sBloem and Leeuwinne are ballasted with sand due to the lack of other heavy stuff, to which you must pay attention and as soon as you arrive before Goa, you should let them sail in turn to Wingurla [a few miles to the north] to take on stone and discard the sand, to avoid the danger that the costly ships would risk, if hit underwater by enemy shot [sand ballast could not easily be moved aside to repair a leak].
Dutch National Archives, 1.04.02 [VOC] , 881 [Instruction Roothaes 1657], fol. 355

De Hr Commandeur na dat met cleen zeijl de loch bezeijlde schepn ingewagt hadde sendt sijn chaloupe naer t Jacht d'avondstar met ordre om de schipper adriaen hem aen boort te brengen de welke op sijn verschijnen mondelinge communiceren en met een schrifte- … orders waarna hij zich bij verlating van de vloot zal hebben te reguleren.
Dewijle bevinden dat het jacht de avontster door sijn onbezeyltheyt de vloote grootelycx Vachtert de nochtans aan onse vroege paresse op de cust van India seer noodich ende veel aangelegen is soo hebben goet gevonden t voornoemde Jacht achter te laten …. Reis naar wingurla te spoedigen… soo het gebeurde dat voor ons door d'eene slagboech of d'ander op wingurla quamen te arriveren geen volck aen land … secreet houden komst vloot.
[15-08, op ZBr 0 ½ lengte 108 gr 48 min; NB de exacte vermeldingen van de lengte die uitsluitend op gegist bestek beusten. De avonster verlaat de vloot kennelijk nu nog niet - zie :]
SLNA 1/3378 Journaal Phenix; 15en [08-1657]
  15 August 1657: Avondster sailing badly
After the Commander had waited under reduced sail for the slower sailing ships he sent his boat to the yacht avondstar with the order to bring her skipper adriaen hem to his ship, with whom he had a conversation after he appeared on board, and to whom were given written orders what he had to do after leaving the fleet.
While we observe that the yacht avontster because of its bad sailing hinders the fleet very much and our early arrival at the coast of India is very important, so we have decided to leave this yacht behind.. they have to sail as fast as possible to wingurla.. should it happen that by meeting a favourable wind they arrive in wingurla before us, they shall not send any men to land and will keep the arrival of the fleet a secret.
[Position on 15-08: Lat. S 1/2 degree, longitude 108 degrees 48 min. Note that this position is given very exactly, although longitude could only be fixed by guessing]. [The Avondster apparently did not leave the fleet yet.]
Sri Lanka National Archives 1/3378 [diary of the ship Phenix] 15th [08-1657]

terwijl men door dagelijckse experientie bevinden dat de schepen derschel-, weesp en avontstar de vloot merckel- in hare voyagie (vermits hare trage beseyltheyt) hinderlijck zijn.. de voors. Kielen achter te laten.. des avonts conde nauwlijcx de meergemelte 3 kielen vande stenge gezien werden.
SLNA 1/3378 Journaal Phenix; 24en [-08]

 

while by daily experience we observe that the ships derschel-, weesp and avontstar do hinder the fleet considerably in her voyage (because of their slow sailing).. to leave behind these ships.. in the evening the aforementioned ships could hardly be seen from the topmasts.
Sri Lanka National Archives, diary Phenix, 24th [-08]


  1. Between the late 12th century and 1752, the English commonly reckoned the year to start on 25 March. The historical year, the year now used by historians, begins on 1 Jan. In the 16th century the 1 Jan start was adopted in most of continental Europe, but in England the change was effected only at the beginning of 1752. The Chesterfield Act of March 1751 decreed that the following 1 Jan should be the first day of 1752. (It also provides that 2 Sept 1752 should be followed by 14 Sept; the difference of a few days depending on dating system also causes confusion. From the reign of Elizabeth I onwards, English correspondence with the Continent often gave two forms of date, eg 12/22 Dec 1635). D.W. Waters, The Art of Navigation, Appendix 28.
  2. 'DAS': Bruijn, J. R., Gaastra, F. S., & Schoeffer, I.; Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries


Maritime Lanka homepage   VOC records, part 2
Last modified:
1 Mar 2003